کد مطلب: 

201560
کتاب "راهنمای تحلیل‌های سود و زیان در سرمایه‌گذاری پروژه‌ها" منتشر شد
کتاب "راهنمای تحلیل‌های سود و زیان در سرمایه گذاری پروژه‌ها" ترجمه دکتر جمشید قضاتی و گروه مترجمان توسط انتشارات ره نگاشت نوین منتشر شد.
راهنمای تحلیل‌های سود و زیان در سرمایه گذاری پروژه‌ها

به گزارش سیتنا، در مقدمه این کتاب نوشته شده است:

کتاب حاضر که جلد اول از یک مجموعه جامع سیاست گذاری تدوین شده کمیسیون اروپا در زمینه اجرای پروژههای بزرگ در کشورهای عضو  میباشد، در خصوص بررسی و تجزیه و تحلیل سود هزینه‌ی (CBA) پروژه‌های سرمایه‌گذاری در کشورهای اروپایی است.

این کتاب با در نظر گرفتن پیشرفت‌های اخیر سیاست‌های اتحادیه اروپا و روششناختی برای تجزیه و تحلیل هزینه سود و بر اساس  بهترین رویههای بینالمللی بازبینی شده است، و بر همین اساس تجارب قابل توجه کسب شده در زمینهی آماده سازی و ارزیابی پروژه و در طول دورههای برنامه ریزی قبلی در اتحادیه اروپا به صورت هدفمند به رشته تحریر در آمده است، در جلد اول کتاب به بررسی تحلیل‌های سود و زیان پروژه‌های کلان در حوزه‌های حمل و نقل، مخابرات و ارتباطات، محیط زیست، انرژی، پروژه‌های تحقیقاتی و .... پرداخته شده است و بیشتر از منظر کلان و سیاست گذاری به رشته تحریر درآمده است نه الزاما به معنی مصادیق پروژه‌های موجود.

هدف از ترجمه این کتاب، مشاهده و بازخورد الزامات ویژه برای کمیسیون اروپا به منظور راهنمایی عملی برای ارزیابی پروژههای کلیدی و مهم در کشورهای عضو است.

هدف این  مترجم استفاده از نقاط قوت این تحلیل‌ها برای  مخاطبان داخلی از جمله مدیران اقتصادی و صنعتی و اجرایی برای ایجاد یک الگو منطبق با شرایط داخلی کشور و بکارگیری نقاط قوت این سیاست‌ها در برنامه‌های توسعه‌ای و هدفگذاری پروژه‌های توسعه‌ای در کشور می‌باشد، زیرا این کمیسیون، وظیفه قانونگذاری به روش سیاست انسجام یا وحدت رویه را در طول سال‌های 2014 - 2020 برای کشورهای عضو در بر دارد.

ساختار این کتاب به شرح ذیل می‌باشد:

فصل اول الزامات قانونی برای فرایند ارزیابی پروژه و تصمیم‌گیری مرتبط بر روی پروژه‌ی اصلی را ارائه می‌دهد. اقدامات ارزیابی پروژه در چارچوب جامع‌تر در مورد اقدامات برنامه‌ریزی و نظارت چندلایه‌ای سیاست انسجام و پیشرفت‌های اخیر سیاسی آن بحث می‌شوند.

فصل دوم در مورد اصول راهنمایی CBA، قوانین کار و مراحل تحلیلی که باید برای ارزیابی سرمایه‌گذاری تحت بودجه‌های اتحادیه اروپا در نظر گرفته شوند بحث می‌کند. چارچوب روش شناختی پیشنهادی به صورت دستور کار مطرح شده و چک لیست، هم از دیدگاه پیشنهادکننده‌ی سرمایه‌گذاری، کسی که در ارزیابی یا آماده‌سازی پروندهی یک پروژه درگیر است، و هم از دیدگاه ناظردرگیر در ارزیابی‌های پروژه سازماندهی می‌شود.

فصل‌های سوم تا هفتم شامل دورنمای کلی تحلیل پروژه توسط بخش متمرکزشده بر روی بخش‌های حمل و نقل، محیط زیست، انرژی، بخشهای نوآوری، پژوهشی و پهنای باند میباشند. هدف این است که آن دسته از جنبه‌های CBA به صراحت طرح شوند که بخش های خاص هستند، از جمله هزینه‌ها و سودهای معمول اقتصادی، روش‌های ارزیابی، دوره‌های بازگشت سرمایه و غیره.

به منظور تسهیل در فهم و بکارگیری عملی CBA در بخشهای مختلف تحت پوشش این کتاب، تعدادی از مطالعات موردی ارائه می‌شوند. مطالعات موردی صرفاً به عنوان نمونه‌های کارشده از روش شناختی کلی تشریح شده در بخش 2 و روش شناختی‌های بخش خاص در نظر گرفته می‌شوند.

اگرچه نمونه‌های استفاده شده در مطالعات موردی ممکن است تا حدودی بر اساس پروژه‌های واقعی باشد، اما این نمونه‌ها به روشهای زیادی ساده سازی و اصلاح شدهاند تا با هدف موردنظر مطابقت کنند، به همین دلیل آنها ضرورتاً معرف پیچیدگی هیچ پروژه‌ی واقعی نیستند.

همچنین، پروژه‌های انتخاب شده تنها مثال‌های روشن از تنوع بسیار زیاد انواع پروژه‌های ممکن در هر بخش زیرساختی هستند و نباید به آنها به عنوان یک پروژه‌ی استاندارد برای این بخش خاص نگاه شود.

به طور مشابه، هیچ یک از فرضیات خاص نشان داده شده در مطالعات موردی بدین معنی نیست که می‌تواند به عنوان استاندارد یا معرف برای یک پروژه‌ی دیگر، در هر بخش یا کشور در نظر گرفته شود، بلکه باید به آنها به عنوان مثالهای روشن نگاه شود.

در نهایت، باید توجه نیز داشت که به خاطر برخی محدودیتهای فضا در این  کتاب راهنما، به طور کلی مطالعات موردی تا حد ممکن کوتاه حفظ شده و در نتیجه بسیاری از جزئیات به روشهای متعددی کنار گذاشته شده‌اند.

یک مجموعه از پیوست‌ها موضوعات ذیل را پوشش میدهند: نرخ تنزیل مالی، نرخ تنزیل اجتماعی، دیدگاه‌هایی برای برآورد تجربی ضرایب تبدیل، دستمزد ناچیز، وضع تعرفه‌ها، اصل و استطاعت پرداختهای آلوده، تمایل به توجه رویکرد، شاخصهای عملکرد پروژه، تجزیه و تحلیل ریسک احتمالاتی و سایر ابزارهای ارزیابی. این موضوع با تاریخچه‌ی کتب (کتابشناسی) کامل می‌شود.

انتهای پیام

به این محتوا امتیاز دهید: 

هنوز رأی ندارید
سیتنا 5
2017-06-17 15:21

افزودن دیدگاه جدید