یادداشت

شرکت مخابرات ایران و چالش های پیشرو
9 سال از خصوصی سازی شرکت مخابرات گذشت!
آنچه امروز بعد 9 سال از خصوصی سازی شرکت مخابرات می بینیم، فاصله بسیار زیاد از انتظارات روزهای اولیه همراه با...

صفحه‌ها

اشتراک در یادداشت

اشتراک در خبرنامه