یادداشت

شرکت مخابرات ایران و چالش های پیشرو
9 سال از خصوصی سازی شرکت مخابرات گذشت!
آنچه امروز بعد 9 سال از خصوصی سازی شرکت مخابرات می بینیم، فاصله بسیار زیاد از انتظارات روزهای اولیه همراه با...
با پافشاری بر سازو کار وزیر جوان کابینه می‌توان نظارت همگانی بر واردات داشت و چیزی از چشم مردم دور نمی ماند
سیاست های ارزی دولت و رفتار بخش خصوصی در تحلیل مهران ارشادی فر؛
به دنبال تلاش وزیر جوان کابینه، اکنون وزارت خانه ها باید به تفصیل به مردم گزارش دهند با پافشاری بر این ساز و...

صفحه‌ها

اشتراک در یادداشت

اشتراک در خبرنامه