برنامه نود

گل فردوسی‌پور جهانی شد
عادل فردوسی‌پور دوباره به صدر اخبار برگشته و این‌بار یک صفحه معروف، یکی از گل‌های او را به اشتراک گذاشته است.

صفحه‌ها

اشتراک در برنامه نود

اشتراک در خبرنامه