معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی وزارت ارتباطات

اشتراک در معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی وزارت ارتباطات