رئیس کمیته‎ی مخابرات کمیسیون صنایع و معادن

اشتراک در رئیس کمیته‎ی مخابرات کمیسیون صنایع و معادن