مهران ارشادی فر

با پافشاری بر سازو کار وزیر جوان کابینه می‌توان نظارت همگانی بر واردات داشت و چیزی از چشم مردم دور نمی ماند
سیاست های ارزی دولت و رفتار بخش خصوصی در تحلیل مهران ارشادی فر؛
به دنبال تلاش وزیر جوان کابینه، اکنون وزارت خانه ها باید به تفصیل به مردم گزارش دهند با پافشاری بر این ساز و...
اشتراک در مهران ارشادی فر

اشتراک در خبرنامه

یادداشت