قتل

حکم قصاص برای معلم اخراجی
مرد شیشه‌ای که در جریان یک درگیری دوستش را به قتل رسانده بود از سوی قضات دادگاه کیفری به قصاص محکوم شد.

صفحه‌ها

اشتراک در قتل

اشتراک در خبرنامه