دانشگاه صنعتی امیرکبیر

قرارداد با وزارت ارتباطات برای ساخت ماهواره‌ی دوم دانشگاه امیرکبیر امضاء شد/ عدم موفقیت در پرتاب ماهواره‌ی پیام امیرکبیر به ماهواره‌بر برمی‌گردد، وگرنه ماهواره عملکردی مثبت داشت
رییس دانشگاه صنعتی امیرکبیر:
رییس دانشگاه صنعتی امیرکبیر از امضا قرارداد با وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات برای طراحی و ساخت ماهواره دوم...
اشتراک در دانشگاه صنعتی امیرکبیر

اشتراک در خبرنامه