حسین فریدون

حسین فریدون بازداشت شد
سخنگوی قوه قضاییه در خصوص بازداشت برادر رئیس جمهور گفت: چندین مورد از این فرد تحقیق شد؛ دیروز برای ایشان قرار...
اشتراک در حسین فریدون

اشتراک در خبرنامه