کد مطلب: 

288267

لزوم سرمایه گذاری در پژوهشگاه ICT برای برگشت به دوران طلائی

عضو هیات مدیره سندیکای صنعت مخابرات ایران، معتقد است: اگر پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات بودجه کافی نداشته باشد تا تجهیزات آزمایشگاهی به روز تهیه کند و با افراد نخبه و شرکت‌های فن آور با پرداخت کافی و درست کار کند، چگونه می توان نیازهای به روز را طراحی کرد؟
لزوم سرمایه گذاری در پژوهشگاه ICT برای برگشت به دوران طلائی

به گزارش سیتنا، دکتر علی فتوت احمدی، عضو هیات مدیره سندیکای صنعت مخابرات ایران و دانشیار دانشکده برق دانشگاه صنعتی شریف در نگاه ماه شماره 98 ماهنامه نسل چهارم، آورده است:

مرﮐﺰ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻣﺨﺎﺑﺮات اﯾﺮان ﺑﻌﺪ از اﻧﻘﻼب، ﻣﺤﻠﯽ اﺻﻮﻟﯽ و ﺑﻨﯿﺎدی ﺑﺮای ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ‌ﮔﺬاری وزرات ﭘﺴﺖ، ﺗﻠﮕﺮاف و ﺗﻠﻔﻦ ﺟﻬﺖ ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی‌ﻫﺎی ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺑﻮد و ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ ﻫﻢ ﺟﻬﺖ رﻓﻊ ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﺷﺒﮑﻪ ﻣﺨﺎﺑﺮاﺗﯽ ﮐﺸﻮر ﺣﺎﺻﻞ شد.
در سال‌های بعد مخصوصا در سال‌های پایانی دهه ۸۰ و سال‌های دهه ۹۰ سرمایه گذاری روی تحقیق و توسعه به شدت کاهش یافت و تنها به ترجمه و تائید استانداردها و شاید خریدهای خارجی بسنده شد؛ به طوری که مرکز تحقیقات ضعیف شده و کمتر از گذشته توان جذب افراد نخبه را داشت و با مهاجرت سرمایه‌های انسانی، فرصت‌های دستیابی به تکنولوژی‌های به روز عملا از دست رفت.
با انتصاب جناب دکتر محمد رضوی زاده که سابقه قوی تحقیقاتی و مدیریتی کافی در حوزه دارند، امیدواری در کشور به وجود آمد که پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات به روزهای طلائی گذشته بازگردد، ولیکن این مهم تا زمانی که وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در پژوهشگاه سرمایه گذاری نکند، ممکن نیست و شرایط به دلیل تورم، روز به روز بدتر هم می‌شود.
اگر پژوهشگاه بودجه کافی نداشته باشد تا تجهیزات آزمایشگاهی به روز تهیه کند و با افراد نخبه و شرکت‌های فن آور با پرداخت کافی و درست کار کند، چگونه می توان نیازهای به روز را طراحی کرد؟ زیرا انتظار می‌رود که در تجهیزات اندازه گیری و سیستم‌های مرجع برای توسعه تکنولوژی‌های روز، پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات مرجع تحقیق و توسعه در کشور باشد.
پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات باید بتواند پروژه‌هایی را با شرکت‌های فن آور دانشگاه‌های طراز اول و هیات علمی خود تعریف کند و حمایت مالی درست و کافی داشته باشد. همچنین از نظر تجهیزات باید بهترین باشد و افراد خبره شناسانی شوند و از طرفی جوانان پرتلاش کشور نیز بکار گرفته شوند تا با تکیه بر تحقیق و توسعه در داخل کشور، وضعیت تحریم کنونی شکسته شود.

انتهای پیام

به این محتوا امتیاز دهید: 

هنوز رأی ندارید
سیتنا 1
2023-12-03 14:49

افزودن دیدگاه جدید