کد مطلب: 

276846

استاندار کردستان: فضای مجازی حقیقی‌ترین واقعیت زندگی امروز است

استاندار کردستان، گفت: بدون فضای مجازی عملا فعالیت‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی غیرممکن است؛ امروزە فضای مجازی می‌تواند، پیش‌قراول برنامەهای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، هنر و ... باشد.
استاندار کردستان: فضای مجازی حقیقی‌ترین واقعیت زندگی امروز است

به گزارش سیتنا، اسماعیل زارعی کوشا در جلسە ستاد ساماندهی جوانان کە در استانداری کردستان برگزار شد، در خصوص پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی اظهار کرد: در بحث پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی هنوز در مرحلە شناخت مسئلە قرار داریم و تا مسئلە بە درستی شناسایی نشود نمی‌توان بە طور درست با آن برخورد کرد.

وی عنوان کرد: فضای مجازی یکی از مقولەهای مهم در عصر حاضر است و تنها مختص بە جامعە ما نیست و کل دنیا این بحث مطرح است.

زارعی کوشا بیان کرد: امروزە فضای مجازی می‌تواند، پیش‌قراول برنامەهای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، هنر و ... باشد.

بە گفتە وی، فضای مجازی حقیقی‌ترین واقعیت زندگی امروز است و بدون فضای مجازی عملا فعالیت‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی غیرممکن است.

استاندار کردستان در ادامە سخنان خود رویکرد  مقابلەای با فضای مجازی را غیرممکن دانست و گفت: امروزە فضای مجازی بە یک واقعیت جامعە تبدیل شدە  کە آسیب‌ها و پیامدهای مثبت و منفی بسیاری را در پی دارد.

وی یکی از بزرگترین آسیب‌های فضای مجازی را نبود فرهنگ درست استفادە از فضای مجازی در جامعە دانست و افزود: متاسفانە جامعە ما در بحث فضای مجازی خلاق نیست و تنها تابع آن است.

زارعی ‌کوشا خاطرنشان کرد: بحث آسیب‌شناسی، بحث کلانی است و تا مسئلە آن شناسایی نشود، نمی‌توان اقدام موثری انجام داد.

وی در ادامە بر رویکرد ایجابی بیشتر از رویکرد سلبی تاکید کرد و گفت: فضای مجازی در کنار آسیب‌های اجتماعی، دارای امتیازات مثبتی است و حذف کامل آن بە هیچ‌وجە امکان‌پذیر نیست.

استاندار کردستان بیان کرد: ما در بحث پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی ناشی از فضای مجازی، نیازمند مطالعات اجتماعی و پژوهش‌های بەروز هستیم.

اسماعیل زارعی کوشا اظهار کرد: رسیدگی بە موضوعات اجتماعی نیازمند تشکیل قرارگاهی شامل تشکل‌های مردم نهاد، سازمان‌های علمی و صاحب ایدە و سازمان‌های دولتی است.

انتهای پیام

به این محتوا امتیاز دهید: 

هنوز رأی ندارید
سیتنا 1
2023-01-28 13:57

افزودن دیدگاه جدید