کد مطلب: 

12897

رأی دیوان عدالت اداری درباره تأثیر خصوصی شدن مخابرات در بازنشستگی پیش از موعد کارکنان

رأی دیوان عدالت اداری درباره تأثیر خصوصی شدن مخابرات در بازنشستگی پیش از موعد کارکنان

هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از رسیدگی به شکایت "عوضعلی خداداد طلاتپه" اعلام کرد که خصوصی شدن شرکت مخابرات پس از موافقت با بازنشستگی پیش از موعد کارکنان آن مانع از حقوق مکتسب اشخاص در بازنشستگی ناشی از «قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت مصوب ۱۳۸۶» نیست.

 

به گزارش خبرنگار سیتنا، متن رای شماره دادنامه 706 هیات عمومی دیوان عدالت اداری از کلاسه پرونده 90/527 با موضوع رأی "خصوصی شدن شرکت مخابرات پس از موافقت از بازنشستگی پیش از موعد کارکنان آن مانع از حقوق مکتسب اشخاص در بازنشستگی ناشی از قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان مصوب 86 نمی‎باشد" به شرح ذیل است:

 

« اولا- تعارض در آراء محرز است.

ثانیا- نظر به این که مطابق ماده واحده قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت مصوب سال ۱۳۸۶، بازنشستگی به موجب این قانون به درخواست کارکنان دولتی واجد شرایط و داشتن حداقل ۲۵ سال خدمت قابل قبول و موافقت دستگاه متبوع موکول شده است و شکات پرونده‌های موضوع تعارض آراء، در زمان دولتی بودن شرکت مخابرات، تقاضای بازنشستگی خود را بر اساس قانون یاد شده، به شرکت متبوع تقدیم کرده‌اند و پیش از خصوصی شدن شرکت مذکور، مدیرعامل شرکت مخابرات با درخواست آنان موافقت کرده است و خصوصی شدن شرکت پس از موافقت با بازنشستگی پیش از موعد کارکنان آن، نباید مانع حقوق مکتسب اشخاص در بازنشستگی ناشی از قانون فوق‌الذکر شود؛ بنابراین آراء صادر شده از شعبه ۱۷ دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه‌های ۸۹۰۹۹۷۰۹۰۱۷۰۰۶۹۵ - ۱۰/ ۸/ ۱۳۸۹ و ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۱۷۰۰۴۹۱ - ۱۲/ ۲/ ۱۳۹۰ که بر وارد دانستن شکایت و بازنشستگی اشخاص بر اساس قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت با رعایت ضوابط مقرر در قانون صادر شده است، صحیح و موافق مقررات تشخیص می‌شود.

این رای به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.»

 

گفتنی است؛ گردش کار تفصیلی این پرونده به قرار زیر است:

 

گردش کار: آقای عوضعلی خداداد طلاتپه به موجب درخواستی که به شماره 389/711/د41- 29/5/1390 ثبت دفتر اندیکاتور هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شده اعلام کرده است که:
احتراماً، اینجانب خداداد طلاتپه دادخواستی در تاریخ 14/4/1389 به خواسته درخواست صدور حکم بازنشستگی پیش از موعد در خرداد ماه 1388 با مدت 25 سال سابقه کار متوالی به طرفیت شرکت مخابرات و تأمین اجتماعی آذربایجان غربی به شعبه 12 دیوان تقدیم که بعد از رسیدگی تحت کلاسه پرونده 12/89/677 طی دادنامه مورخ 27/6/1389 اعلام به ورود شکایت اینجانب گردیده، از طرف تأمین اجتماعی به رأی فوق اعتراض شده و متاسفانه شعبه اول تشخیص طی دادنامه 9009970905100011 - 30/1/1390 و پرونده تش1/89/391 رأی صادر شده از شعبه 12 را نقض و ابطال کرده در حالی که در رابطه با موضوع شکایت اینجانب و شبیه آن 5 رأی مشابه خواسته ام در شعبات مختلف دیوان شامل پرونده های 2861- 6/1/1390 به نام آقای جعفر مالکی قره از شعبه 17 دادنامه 890605- 10/8/1389 از شعبه 15- پرونده 17/89/1514- 12/2/1390 مربوط به آقای اسماعیل قمری از شعبه 17 پرونده آقای مهدی اسلامی به شماره 11829-10 /8/1389 وپرونده کلاسه 12/89/677 صادر شده دقیقاً همین موضوع را وارد دانسته اند، لذا درخواست رسیدگی و به استناد ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری تقاضای صدور رأی وحدت رویه را دارم.

گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است:
الف: شعبه دوازدهم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 12/89/677 با موضوع دادخواست آقای عوضعلی خدادادطلاتپه به طرفیت شرکت مخابرات استان آذربایجان غربی- سازمان تأمین اجتماعی استان آذربایجان غربی و به خواسته صدور حکم دایر بر بازنشستگی پیش از موعد به موجب دادنامه شماره 8909970901200205- 27/6/1389، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:
طرح شکایت به طرفیت شرکت مخابرات استان آذربایجان غربی با عنایت به واگذاری آن به بخش خصوصی و خروج از عداد شرکتهای دولتی و با توجه به خارج بودن از مصادیق ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری و عدم قابلیت استماع موضوع در این مرجع قرار رد شکایت صادر می شود و اما در موضوع شکایت به طرفیت خوانده ردیف دوم با عنایت به این که شرکت مخابرات در لایحه دفاعیه خود اعلام کرده است با بازنشستگی پیش از موعد شاکی موافقت به عمل آمده است و سازمان تأمین اجتماعی مکلف است بر اساس مقررات نسبت به بازنشستگی پیش از موعد نامبرده اقدام کند، علی هذا شکایت مشارالیه وارد و موجه تشخیص و به حقانیت شاکی صادر و اعلام می شود. رأی دیوان قطعی است.
ب: شعبه اول تشخیص دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 8909980900071881 با موضوع اعمال ماده 16 دیوان عدالت اداری مصوب سال 1385 نسبت به رأی پیش گفته، به موجب دادنامه شماره 9009970905100011- 30/1/1390، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:
قطع نظر از این که شاکی می بایست تقاضای کتبی خود را به سازمان متبوع اعلام و موافقت دستگاه مربوط را اخذ می کرد که چنین موافقت نامه ای از ناحیه وی ارائه نشده است، نظر به این که شرکت مخابرات ایران از تاریخ 19/8/1388 به بخش خصوصی واگذار شده و از عداد شرکتهای دولتی خارج شده است از شمول قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان شرکت مخابرات خروج موضوعی دارد. لذا با پذیرش اعمال ماده 16 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1385 ضمن نقض دادنامه شماره 8909970901200205- 27/6/1389 صادر شده از شعبه 12 دیوان شکایت شاکی در پرونده کلاسه 12/89/677 مطروح در شعبه مذکور را قابل رسیدگی ندانسته قرار رد شکایت صادر و اعلام می شود. رأی دیوان قطعی است.
ج: شعبه هفدهم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 8909980900011829 با موضوع دادخواست آقای مهدی اسلامی گلمانخانه به طرفیت سازمان تأمین اجتماعی – وزارت ارتباطات و فناوری و اطلاعات و به خواسته صدور حکم به بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت به موجب دادنامه شماره 8909970901700695- 10/8/1389، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:
ماحصل خواسته شاکی به شرح دادخواست و به طرفیت مشتکی عنهما بازنشستگی پیش از موعد به استناد ماده واحده قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت مصوب 5/6/1386 مجلس شورای اسلامی است که با عنایت به محتویات پرونده و لوایح جوابیه به شماره 00723-28/6/1389 و شماره 1344- 27/7/1389 و مستندات ابرازی اولاً: در خصوص شکایت علیه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نظر به این که شرکت مخابرات استانها که به بخش غیر دولتی واگذار شده هر کدام دارای شخصیت حقوقی مستقل است و در نتیجه شکایت متوجه وزارت مرقوم نیست قرار عدم توجه دعوا و رد شکایت صادر و اعلام می شود. ثانیاً: در خصوص شکایت علیه سازمان تأمین اجتماعی نظر به این که معاون اداری و مالی شرکت مخابرات ایران (آذربایجان غربی) فهرست اسامی کارکنان متقاضی از جمله شاکی را در تاریخ 2/8/1388 به مدیرعامل اعلام و در همان تاریخ نیز طی صورت جلسه پیوست بازنشستگی آنها مورد موافقت قرار گرفته است. به علاوه این که فرم شماره 1 درخواست بازنشستگی شاکی در تاریخ 3/6/1388 تنظیم و اعضای هیأت مدیره با آن موافقت کرده اند مضافاً این که تأمین اجتماعی شعبه 1 ارومیه طی نامه 102867- 9/8/1388 به شرکت مخابرات استان آذربایجان غربی اعلام کرده است سوابق شاکی مجموعاً 9511 روز است و در صورت منظور کردن سوابق در احکام شاکی نسبت به ارسال احکام به شعبه اقدام کند و از طرفی مدیرکل دفتر امور شرکتهای دولتی ( وزارت امور اقتصادی) در پاسخ به پرسش مدیرعامل شرکت مخابرات ایران و طی نامه شماره 16789/1/61- 6/2/1389 اعلام کرده اصلح است با درخواست بازنشستگی کارکنانی که مراحل اقدامات اولیه برای بازنشستگی آنان در کارگروههای مرتبط در زمان مشمول بودن ( قبل از 19/8/388) طرح ارزیابی و به تایید رسیده است با رعایت قوانین و مقررات موضوعه موافقت شود و با عنایت به این که مراحل مقدماتی جهت بازنشستگی شاکی انجام شده است بنابراین با وارد دانستن شکایت و مستنداً به ماده واحده فوق الاشعار و 7 و 13 و 14 دیوان عدالت اداری رأی به حقانیت وی صادر و اعلام می شود. رأی دیوان قطعی است.
د: شعبه هفدهم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 8909980900011902 با موضوع دادخواست آقای اسماعیل قمری به طرفیت سازمان تأمین اجتماعی- شرکت مخابرات استان آذربایجان غربی و به خواسته صدور حکم به بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت به موجب دادنامه شماره 9009970901700491- 12/2/1390، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:
شاکی طی دادخواستی اظهار داشته است بیش از 25 سال در شرکت مخابرات دارای سابقه اشتغال است و برای بازنشستگی پیش از موعد اقدام کرده است ولیکن سازمان از بازنشسته کردن وی استنکاف می ورزد بنابراین تقاضای صدور حکم وفق خواسته را دارد و متقابلاً شرکت مخابرات اعلام کرد آمادگی جهت پراخت سنوات ارفاقی را دارد ولیکن سازمان تاکنون موافقت خود را اعلام نکرده است و مدیرکل تأمین اجتماعی استان آذربایجان غربی پاسخ داد شرکت مخابرات از تاریخ 19/8/1388 از عداد شرکتهای دولتی خارج شده در نتیجه صدور حکم بازنشستگی پیش از موعد فاقد وجاهت قانونی است تقاضای رد شکایت شاکی را دارد که با عنایت به محتویات پرونده و پاسخهای واصل شده و مندرجات سابقه پیوست نظر به این که اولاً: شاکی درخواست خود را در تاریخ 17/5/1388 تسلیم شرکت کرده است و مدیر مخابرات ارومیه و اعضای هیأت مدیره در تاریخ 8/6/1388 موافقت خود را با بازنشستگی وی اعلام داشته اند. ثانیاً: معاون اداری و مالی شرکت طی نامه شماره 88056/140- 2/8/1388 خطاب به مدیرعامل شرکت مخابرات ایران لیست اسامی متقاضیان در استانهای مختلف را ارسال و خواستار موافقت شده که نام شاکی نزد آن قید شده و مدیرعامل نیز در همان تاریخ موافقت کرده است. ثالثاً: مدیرعامل شرکت مخابرات استان در لایحه ارسالی به دیوان نیز اعلام داشته است با تقاضای نامبرده موافقت به عمل آمده که در صورت موافقت سازمان، بازنشستگی شاکی بلامانع خواهد بود. رابعاً: مدیرکل دفتر امور شرکتهای دولتی ( وزارت امور اقتصادی) در پاسخ به پرسش مدیرعامل شرکت مخابرات ایران و طی نامه شماره 16789/1/61- 6/2/1389 اعلام کرده اصلح است با درخواست بازنشستگی کارکنانی که مراحل اقدامات اولیه برای بازنشستگی آنان در کارگروههای مرتبط در زمان مشمول بودن طرح ارزیابی و به تایید رسیده است با رعایت قوانین و مقررات موضوعه موافقت شود. بنابراین در مجموع با احراز حقانیت شاکی و ضمن رد مدافعات سازمان و مستنداً به قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت مصوب 5/6/1386 مجلس شورای اسلامی ( بخشنامه 53 مستمریها) و مواد 7 و 13 و 14 قانون دیوان عدالت اداری رأی به وارد دانستن شکایت شاکی علیه سازمان صادر و اعلام می شود و با توجه به این که شرکت مخابرات موافقت خود را اعلام کرده است دعوا متوجه شرکت نبوده قرار رد شکایت نسبت به شرکت مخابرات صادر و اعلام می شود. رأی دیوان قطعی است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت می‎کند.

 

رأی هیأت عمومی
اولاً: تعارض در آراء محرز است.
ثانیاً: نظر به این که مطابق ماده واحده قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت مصوب سال 1386، بازنشستگی به موجب این قانون به درخواست کارکنان دولتی واجد شرایط و داشتن حداقل 25 سال خدمت قابل قبول و موافقت دستگاه متبوع موکول شده است و شکات پرونده های موضوع تعارض آراء، در زمان دولتی بودن شرکت مخابرات، تقاضای بازنشستگی خود را بر اساس قانون یاد شده، به شرکت متبوع تقدیم کرده اند و پیش از خصوصی شدن شرکت مذکور، مدیرعامل شرکت مخابرات با درخواست آنان موافقت کرده است و خصوصی شدن شرکت پس از موافقت با بازنشستگی پیش از موعد کارکنان آن، نباید مانع حقوق مکتسب اشخاص در بازنشستگی ناشی از قانون فوق الذکر شود، بنابراین آراء صادر شده از شعبه 17 دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه های 8909970901700695- 10/8/1389 و 9009970901700491- 12/2/1390 که بر وارد دانستن شکایت و بازنشستگی اشخاص بر اساس قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت با رعایت ضوابط مقرر در قانون صادر شده است، صحیح و موافق مقررات تشخیص می شود. این رأی به استناد بند 2 ماده 12 و ماده 89 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.

انتهای پیام

به این محتوا امتیاز دهید: 

هنوز رأی ندارید
سیتنا 5
2014-02-15 20:24

افزودن دیدگاه جدید