کد مطلب: 

12378

ایجاد 2 ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻓﺮﺻﺖ ﺷﻐﻠﯽ در دهلی نو مجازی

ایجاد 2 ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻓﺮﺻﺖ ﺷﻐﻠﯽ در دهلی نو مجازی

«دھﻠﯽ ﻧﻮ» ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ ھﻨﺪ و ﻣﻘﺮ اﺻﻠﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ، اﻗﺘﺼﺎدی، اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻗﻀﺎﯾﯽ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮد و «دھﻠﯽ ﻧﻮ ﻣﺠﺎزی» ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﺎﻣﻞ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ طﺮاﺣﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﮐﺎرﺑﺮان ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ھﻤﻪ ﺧﺪﻣﺎت آن را در طﻮل ﺷﺒﺎﻧﻪ روز در اﺧﺘﯿﺎر داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺳﻪ ﺑﻌﺪی در اﯾﻦ ﺷﮫﺮ ﺣﻀﻮر ﯾﺎﺑﻨﺪ.

 

به گزارش سیتنا، روزنامه ایران نوشت: ﺑﺮای ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺳﻪ ﺑﻌﺪی اﯾﻦ ﺷﮫﺮ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ از ﻓﻨﺎوری وﯾﮋه ای ﻣﻮﺳﻮم ﺑﻪ Cortona3D Viewer اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ طﯽ آن ھﺮ ﺷﮫﺮوﻧﺪ ﻣﺠﺎزی ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ اﺑﺰار Web3D ﻣﺪل ﺳﻪ ﺑﻌﺪی ﺷﮫﺮ را در اﺧﺘﯿﺎر ﺑﮕﯿﺮد.

 

ﻓﻀﺎی ﺳﻪ ﺑﻌﺪی در دھﻠﯽ ﻧﻮ ﻣﺠﺎزی ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ای طﺮاﺣﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺎرﺑﺮ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ روی اﻧﻮاع راﯾﺎﻧﻪ ھﺎی ﺷﺨﺼﯽ ﺑﺎ ﺳﯿﺴﺘﻢ ھﺎی ﻋﺎﻣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﯾﻦ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ را در اﺧﺘﯿﺎر داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﺣﺘﯽ در اﻧﻮاع دﺳﺘﮕﺎه ھﺎی ﺗﻠﻔﻦ ھﻤﺮاه ﻧﯿﺰ اﯾﻦ ﺧﺪﻣﺎت را در اﺧﺘﯿﺎر ﺑﮕﯿﺮد.

 

در ﺗﻮﺿﯿﺢ اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه ﮐﻪ اﻧﻮاع ﻣﺮورﮔﺮھﺎی اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ از ﺟﻤﻠﻪ Internet Explorer، ﻓﺎﯾﺮﻓﺎﮐﺲ و... ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ھﺎی ﺳﻪ ﺑﻌﺪی ﺷﮫﺮ ﻣﺠﺎزی ﯾﺎد ﺷﺪه را در اﺧﺘﯿﺎر داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ و در آن از اﺑﺰارھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﺟﻤﻠﻪ PowerPoint، Word و... اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ.

 

ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺖ ﺷﮫﺮ ﻣﺠﺎزی دھﻠﯽ ﻧﻮ طﺮاﺣﺎن ﺻﺎﺣﺐ ﻧﺎم و ﻣﮫﻨﺪﺳﺎن زﺑﺪه ﮔﺮدھﻢ ﺟﻤﻊ ﺷﺪﻧﺪ و در ﻧﮫﺎﯾﺖ ﻣﺪل ﻣﻔﮫﻮﻣﯽ از دھﻠﯽ ﻧﻮ اراﺋﻪ ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﮐﺎﻣﻼً ﺷﺒﯿﻪ ﺑﻪ ﻣﺪل ﺣﻘﯿﻘﯽ طﺮاﺣﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ.

 

اﯾﻦ ﺷﮫﺮ ﯾﮏ ﺷﺒﮑﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﮔﺴﺘﺮده را در ﺧﻮد ﺟﺎ داده اﺳﺖ ﮐﻪ اﻣﮑﺎن ﺑﺮﻗﺮاری ارﺗﺒﺎط ﺑﯿﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ھﺎ، ﺷﺮﮐﺖ ھﺎی ﺗﺠﺎری و ﺷﮫﺮوﻧﺪان را ﻓﺮاھﻢ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﻓﻀﺎی ﻻزم ﺑﺮای ﻋﻀﻮﯾﺖ اﻓﺮاد ﺣﻘﯿﻘﯽ و ﺣﻘﻮﻗﯽ، ﺷﺮﮐﺖ ھﺎ، اﻧﺠﻤﻦ ھﺎ و... در آن ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪه اﺳﺖ.

 

ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﺮوژه ﺳﺎﺧﺖ اﯾﻦ ﺷﮫﺮ ﻣﺠﺎزی در ﺳﺎل 2020 ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن ﺑﺮﺳﺪ و در آن زﻣﺎن ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ھﺎ و ﺷﺮﮐﺖ ھﺎی ﻓﻌﺎل در دھﻠﯽ ﻧﻮ ﺣﻘﯿﻘﯽ، در ﻧﺴﺨﻪ ﻣﺠﺎزی ﺷﮫﺮ ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﻣﺘﻮﻟﯿﺎن اﯾﻦ ﺷﮫﺮ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﺎ زﻣﺎن راه اﻧﺪازی دھﻠﯽ ﻧﻮ ﻣﺠﺎزی ﺑﯿﺶ از 2 ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻓﺮﺻﺖ ﺷﻐﻠﯽ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ و ﻏﯿﺮﻣﺴﺘﻘﯿﻢ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﭘﺮوژه اﯾﺠﺎد ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ و در ﻧﮫﺎﯾﺖ 1377 ﻧﻔﺮ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻓﻌﺎل ﮐﻨﺘﺮل و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺷﮫﺮ را ﺑﻪ ﻋﮫﺪه ﺧﻮاھﻨﺪ ﮔﺮﻓﺖ.

 

در ﺳﺎﺧﺖ اﯾﻦ ﺷﮫﺮ ﻣﺠﺎزی ﺳﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺰرگ IBM، ﺳﯿﺴﮑﻮ و PriceWaterhouseCoopers ﻧﯿﺰ ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻪ اﻧﺪ ﮐﻪ ھﺮ ﮐﺪام ﺑﺨﺸﯽ از ﺳﯿﺴﺘﻢ ھﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺷﮫﺮ ﻣﺠﺎزی را راه اﻧﺪازی و ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﮐﺮده اﻧﺪ.

 

از آﻧﺠﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺳﺎﮐﻨﺎن ﯾﮏ ﺷﮫﺮ ﺣﻘﯿﻘﯽ ﺑﻪ طﻮر روزاﻧﻪ ﺑﺎ اﻧﻮاع آﮔﮫﯽ ھﺎی ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ ﻣﻮاﺟﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ، ﺑﺮای ﻧﺴﺨﻪ مجازی ﺷﮫﺮ دھﻠﯽ ﻧﻮ ﻧﯿﺰ ﯾﮏ ﭘﻠﺘﻔﻮرم ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ ﺗﻌﺎﻣﻠﯽ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.

 

در اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ ھﻤﻪ ﺷﺮﮐﺖ ھﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﮐﺎﻻ و ﺧﺪﻣﺎت ﺧﻮد را ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﻨﻨﺪ و در ﻣﻘﺎﺑﻞ آن ھﺰﯾﻨﻪ ھﺎی ﻣﺮﺑﻮطﻪ را ﺑﭙﺮدازﻧﺪ. ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ آﮔﮫﯽ ھﺎی اﯾﻦ دﻧﯿﺎی ﻣﺠﺎزی ﺑﺎ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﮐﺎرﺑﺮان در دﻧﯿﺎی ﺣﻘﯿﻘﯽ ﻣﯽ ﺑﯿﻨﻨﺪ اﻧﺪﮐﯽ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ، زﯾﺮا آﮔﮫﯽ ھﺎی ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ دھﻠﯽ ﻧﻮ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺳﻠﯿﻘﻪ و ﻧﯿﺎز ﺷﮫﺮوﻧﺪ ﻣﺠﺎزی ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس، اﮔﺮ ﯾﮏ ﻓﺮد ﺑﻪ طﻮر ﻣﺜﺎل در ﻓﺮوﺷﮕﺎه ﻣﺠﺎزی ﺣﻀﻮر ﯾﺎﺑﺪ ﺗﺎ ﯾﮏ دﺳﺘﮕﺎه ﺗﻠﻔﻦ ھﻤﺮاه ﺧﺮﯾﺪاری ﮐﻨﺪ، اﻧﻮاع آﮔﮫﯽ ھﺎی ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮐﺎﻻھﺎی اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﺑﺮای او ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺗﺎ ﭘﯿﺶ از ﺧﺮﯾﺪ ﻣﺤﺼﻮل ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ آﮔﺎھﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮی از ﻗﯿﻤﺖ ھﺎ ﺑﻪ دﺳﺖ آورد.

 

ﺷﮫﺮ ﻣﺠﺎزی دھﻠﯽ ﻧﻮ ﺗﻤﺎم ﺧﯿﺎﺑﺎن ھﺎ ﺑﺎ آدرس ﭘﺴﺘﯽ دﻗﯿﻖ، ﻣﺮاﮐﺰ ﺧﺮﯾﺪ، ﻣﺮاﮐﺰ ﻗﻀﺎﯾﯽ، داﻧﺸﮕﺎه، ﻣﺪرﺳﻪ، ﺑﺮج ھﺎ، ﭘﺎرک ھﺎ، اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ، ﭼﺮاغ راھﻨﻤﺎﯾﯽ، ﻓﺮوﺷﮕﺎه ﻣﺤﻠﯽ، وﯾﻼ، زﻣﯿﻦ ھﺎی ﺧﺎﻟﯽ و ھﺮآﻧﭽﻪ در ﺷﮫﺮ ﺣﻘﯿﻘﯽ وﺟﻮد دارد را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد و اﺣﺴﺎس ﯾﮏ زﻧﺪﮔﯽ واﻗﻌﯽ را ﺑﺮای ﺷﮫﺮوﻧﺪ ﻣﺠﺎزی ﺑﻪ ارﻣﻐﺎن ﻣﯽ آورد.

انتهای پیام

به این محتوا امتیاز دهید: 

هنوز رأی ندارید
سیتنا 5
2014-01-21 18:49

افزودن دیدگاه جدید