کد مطلب: 

187162
در جلسه‌ی کمیته‌ی تعیین ضریب کیفی نشریات؛
ضریب کیفی 72 به ماهنامه‌ی "نسل چهارم" تعلق گرفت
کمیته تعیین ضریب کیفی نشریات که به منظور ارزیابی نشریات غیر روزنامه‌ای بر اساس چهار شاخص «حدود مطبوعات، اخلاق حرفه ای، کیفیت و محتوای اختصاصی و معیار های شکلی» تشکیل شده در جلسه دوم اردیبهشت خود، ۶٠ نشریه را ارزیابی کیفی کرد.
ضریب کیفی 72 به ماهنامه‌ی "نسل چهارم" تعلق گرفت

به گزارش سیتنا به نقل از سایت معاونت مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، در این جلسه کمیته تعیین ضریب کیفی نشریات دکتر علی اکبر بهبهانی (نماینده شورای هماهنگی تشکل های مدیریتی مطبوعات)، دکتر طاهر روشندل (استاد ارتباطات منتخب مجمع روسای دانشکده ها و گروه های ارتباطات دانشگاه های تهران)، حجت الاسلام علی رضا یحیایی (کارشناس منتخب هیأت نظارت بر مطبوعات)، هرمز هوشمند راد (مدیر مسوول منتخب کارگروه نمایندگی مدیران مسوول)، علی رضا خانی (سردبیر منتخب کارگروه توسعه مطبوعات) و محمد سروش (معاون فرهنگی اداره کل مطبوعات و خبرگزاری های داخلی) حضور داشتند.

در میان رسانه‌های مورد ارزیابی، ماهنامه‌ی "نسل چهارم" با صاحب امتیازی و مدیرمسوولی مسعود فاتح و سردبیری مونا ارشادی فر که تا کنون هشت شماره از آن منتشر شده است، ضریب کیفی 72 را کسب کرد.

در جدول زیر نتیجه ارزیابی کمیته تعیین ضریب کیفی برای ۶٠ نشریه آمده است:

ردیف

نام نشریه

زمینه

گستره

دوره انتشار

امتیاز نهایی

تاریخ جلسه

 
 

١

آراد جوان

اجتماعی، سیاسی، فرهنگی

سراسری

دو هفته نامه

۵٧,٢

٩۵/٢/۶

 

٢

آزمایشگاه برتر

حوزه علوم پایه و فنی و مهندسی

سراسری

ماهنامه

۶٢,٧

٩۵/٢/۶

 

٣

اصفهان نیمروز

حوزه زمینه های فرهنگی، هنری و ادبی

سراسری

ماهنامه

٧١

٩۵/٢/۶

 

۴

آلبوم ورزش

ورزشی، هنری

سراسری

ماهنامه

۶٠,٢

٩۵/٢/۶

 

۵

امید اندیشه

اجتماعی، فرهنگی

سراسری

دو ماهنامه

۶٠,۵

٩۵/٢/۶

 

۶

اندوخته

اقتصادی

سراسری

ماهنامه

۶۶,٣

٩۵/٢/۶

 

٧

اندیشه های نو

هنری، اجتماعی

سراسری

ماهنامه

۶٣,۵

٩۵/٢/۶

 

٨

بچه های شاد

اجتماعی

استانی

ماهنامه

۵٩

٩۵/٢/۶

 

٩

به سوی افتخار

اجتماعی، سیاسی، فرهنگی

سراسری

هفته نامه

۵۴,٢

٩۵/٢/۶

 

١٠

بوکان

اجتماعی، فرهنگی

استانی

ماهنامه

٧١

٩۵/٢/۶

 

١١

پرتو سخن

اجتماعی، سیاسی، فرهنگی

سراسری

هفته نامه

۵۶,٣

٩۵/٢/۶

 

١٢

پژوهش ملل

اجتماعی

استانی

ماهنامه

۵٩,٣

٩۵/٢/۶

 

١٣

پنجره

اجتماعی، هنری، ورزشی

سراسری

هفته نامه

۵٨,٢

٩۵/٢/۶

 

١۴

پیشگیری

حوزه پزشکی و پیراپزشکی

سراسری

ماهنامه

٧۶

٩۵/٢/۶

 

١۵

تابان

اجتماعی، سیاسی، فرهنگی

سراسری

هفته نامه

۶١,٢

٩۵/٢/۶

 

١۶

تجارت الکترونیکی و رایانه

فنی و مهندسی

سراسری

ماهنامه

٧۴

٩۵/٢/۶

 

١٧

توسعه مهندسی بازار

علوم انسانی

سراسری

دو ماهنامه

۶۵,٨

٩۵/٢/۶

 

١٨

حمل و نقل

اقتصادی، فرهنگی

سراسری

هفته نامه

۶۶,۵

٩۵/٢/۶

 

١٩

خانه نو

اجتماعی، اقتصادی، سیاسی

سراسری

ماهنامه

۵۶,۵

٩۵/٢/۶

 

٢٠

خود مراقبتی

اجتماعی، فرهنگی

سراسری

دو هفته نامه

۶۵,۵

٩۵/٢/۶

 

٢١

دنیای جدول

حوزه فرهنگی و معلومات عمومی

سراسری

دو هفته نامه

۵٠,٨

٩۵/٢/۶

 

٢٢

روزگار جوانی

فرهنگی، ورزشی

سراسری

دو ماهنامه

۵۶,٨

٩۵/٢/۶

 

٢٣

سیبه

اجتماعی، فرهنگی

استانی

ماهنامه

۵١,٣

٩۵/٢/۶

 

٢۴

شایسته

اجتماعی، فرهنگی، هنری

سراسری

ماهنامه

۵٨,٢

٩۵/٢/۶

 

٢۵

طنز و کاریکاتور

اجتماعی، سیاسی، فرهنگی

سراسری

ماهنامه

۶٣

٩۵/٢/۶

 

٢۶

عصر تمدن

سیاسی، اجتماعی، اقتصادی

سراسری

هفته نامه

۶١

٩۵/٢/۶

 

٢٧

فرهنگ آشپزی

حوزه فرهنگی و معلومات عمومی

سراسری

ماهنامه

۵٢,٨

٩۵/٢/۶

 

٢٨

فرهنگ مبین

حوزه علوم انسانی

سراسری

دو ماهنامه

۶٨,٢

٩۵/٢/۶

 

٢٩

فکر روز

سیاسی، فرهنگی، اجتماعی

سراسری

ماهنامه

۵٢,٢

٩۵/٢/۶

 

٣٠

قرن

سیاسی، فرهنگی، اجتماعی

سراسری

هفته نامه

۶١,٢

٩۵/٢/۶

 

٣١

کلون

اجتماعی، سیاسی، فرهنگی

سراسری

هفته نامه

۴۵

٩۵/٢/۶

 

٣٢

کنکاش

اجتماعی، فرهنگی

سراسری

دو هفته نامه

۴٧,٨

٩۵/٢/۶

 

٣٣

کوشیاب نور

فرهنگی

سراسری

دو هفته نامه

۴۵,٨

٩۵/٢/۶

 

٣۴

کوک

حوزه علوم پایه و فنی و مهندسی

سراسری

ماهنامه

٧۴

٩۵/٢/۶

 

٣۵

گلخانه داران

حوزه کشاورزی و دامپروری

سراسری

ماهنامه

٧٣

٩۵/٢/۶

 

٣۶

گلهای اقتصاد

اقتصادی

سراسری

هفته نامه

۶١

٩۵/٢/۶

 

٣٧

لذت آشپزی

حوزه فرهنگی و معلومات عمومی

سراسری

دو هفته نامه

٧٠

٩۵/٢/۶

 

٣٨

لذت زندگی

اجتماعی، فرهنگی

استانی

ماهنامه

۶٢,٣

٩۵/٢/۶

 

٣٩

مدیریت بازاریابی و تبلیغات

اقتصادی، فرهنگی، هنری

سراسری

ماهنامه

۶٣,٢

٩۵/٢/۶

 

۴٠

مشاور خانواده

علوم انسانی

سراسری

دو هفته نامه

۶١

٩۵/٢/۶

 

۴١

مهندسی پزشکی و تجهیزات آزمایشگاهی

پزشکی و پیراپزشکی

سراسری

ماهنامه

٧٠

٩۵/٢/۶

 

۴٢

موسیقی قرن٢١

هنری

سراسری

ماهنامه

۵٧,٧

٩۵/٢/۶

 

۴٣

نازگل

حوزه زمینه های فرهنگی، هنری و ادبی

سراسری

ماهنامه

۶٣

٩۵/٢/۶

 

۴۴

نخبگان

فرهنگی، ورزشی

سراسری

ماهنامه

۵۶,٢

٩۵/٢/۶

 

۴۵

نسخه حیوانات

پزشکی و پیراپزشکی

سراسری

ماهنامه

۶۵

٩۵/٢/۶

 

۴۶

نسل برتر

اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی

سراسری

ماهنامه

۵۵,٧

٩۵/٢/۶

 

۴٧

نسل چهارم

حوزه علوم پایه و فنی و مهندسی

سراسری

ماهنامه

٧٢

٩۵/٢/۶

 

۴٨

نگاشته

اجتماعی، اقتصادی

سراسری

ماهنامه

۶٧

٩۵/٢/۶

 

۴٩

نگین فارس

اجتماعی، فرهنگی

استانی

دو هفته نامه

۶٣,۵

٩۵/٢/۶

 

۵٠

نوین پزشکی

پزشکی و پیراپزشکی

سراسری

هفته نامه

٧٣

٩۵/٢/۶

 

۵١

نیلگون

اجتماعی، اقتصادی

منطقه ای

ماهنامه

۶۴

٩۵/٢/۶

 

۵٢

هدیه ماه

اجتماعی، فرهنگی

سراسری

دو هفته نامه

۵۶

٩۵/٢/۶

 

۵٣

هفت نگاه

هنری

سراسری

ماهنامه

۵٩,٢

٩۵/٢/۶

 

۵۴

هنر زمان

هنر

سراسری

ماهنامه

۶٠

٩۵/٢/۶

 

۵۵

هنر سیاه سفید

فرهنگی، هنری

سراسری

ماهنامه

۶٠,۵

٩۵/٢/۶

 

۵۶

هوزان

حوزه علوم پایه و فنی و مهندسی

سراسری

دو ماهنامه

۶٣,٢

٩۵/٢/۶

 

۵٧

والدین

حوزه پزشکی و پیراپزشکی

سراسری

ماهنامه

۶٩

٩۵/٢/۶

 

۵٨

ورزش و زن ایرانی

اجتماعی، ورزشی

سراسری

ماهنامه

۵٣,٣

٩۵/٢/۶

 

۵٩

وطن

اجتماعی، سیاسی

سراسری

دو هفته نامه

۴۵,٣

٩۵/٢/۶

 

۶٠

هنر در سایه

فرهنگی، هنری

سراسری

فصلنامه

٧٠

٩۵/٢/۶

انتهای پیام

به این محتوا امتیاز دهید: 

هنوز رأی ندارید
سیتنا 5
2016-05-20 01:34

افزودن دیدگاه جدید