مقاله

صاحب فرایند کسی است که مسئول طراحی فرایندهای ضروری است، در واقع فرایندهایی را ضروری قلمداد می‌نماییم که اهداف...
شروع یک فرآیند، همیشه با راه‌اندازی (Trigger) یک رخداد است، درواقع یک رخداد از پیش تعریف‌شده که موتور گردش...
سیتنا - یک فعالیت بیانگر کاری است که در داخل یک فرایند کسب‌وکار توسط عاملی مشخص و درزمانی معین انجام می‌شود...
یک فرایند کسب‌وکار (Business Process) مجموعه‌ای از فعالیت‌های جاری در سازمان با ساختاری است که ترتیب منطقی...
سازمان‌هایی که در جستجوی روش‌هایی ساده، برای دستیابی به اطلاعات کلیدی از میان حجم انبوهی از اطلاعات هستند از...

صفحه‌ها

اشتراک در مقاله

اشتراک در خبرنامه