گواهی امضای الکترونیکی

افزایش 60.9 درصدی صدور گواهی امضای الکترونیکی/ افزایش 31.3 درصدی صدور پروانه‌های بهره برداری نرم‌افزار/ افزایش 14.7 درصدی جواز خدمات فنی و مهندسی صادره
در عملکرد هشت ماهه‌ی سال جاری وزارت صمت مشخص شد:
افزایش 60.9 درصدی صدور گواهی امضای الکترونیکی، افزایش 31.3 درصدی صدور پروانه‌های بهره برداری نرم‌افزار و...
اشتراک در گواهی امضای الکترونیکی

اشتراک در خبرنامه