وزیر ارتباطات

اقدامات و انتظارات کسب‌وکارهای فاوا برای جهش تولید و مبارزه با آفات بیماری کرونا
در نامه‌ی دبیر و عضو هیات مدیره‌ی سندیکای صنعت مخابرات ایران به وزرای صمت و ارتباطات، مطرح شد:
فرامرز رستگار، دبیر و عضو هیات مدیره‌ سندیکای صنعت مخابرات ایران در نامه‌هایی جداگانه به رضا رحمانی، وزیر...
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺸﮑﻼت ﻧﺎﺷﯽ از ﮔﺴﺘﺮش وﯾﺮوس ﮐﺮوﻧﺎ در کشور؛ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﮐﺮدن ﺷﺮاﯾﻂ ﻓﻮرس ﻣﺎژور ﺗﻮﺳﻂ اﭘﺮاﺗﻮرﻫﺎ و ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﺎن دوﻟﺘﯽ در ﺗﻌﺎﻣﻼت ﻗﺮاردادی با شرکت‌های ﺗﻮﻟﯿﺪی و ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ ﺣﻮزه ﻣﺨﺎﺑﺮات دستور فرمایید
درخواست سندیکا/ اتحادیه‌ صنعت مخابرات ایران از وزیر ارتباطات:
سندیکا/ اتحادیه‌ صنعت مخابرات ایران در نامه‌ای به وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، درخواست کردند؛ با توجه به...

صفحه‌ها

اشتراک در وزیر ارتباطات

اشتراک در خبرنامه