وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات

هیچ گونه سروری در اختیار تلگرام و یا نسخه‌های غیررسمی اش قرار نداده ایم/ در مورد عدم استفاده از نسخه‌های غیر رسمی تلگرام هشدار داده ایم/ تصمیم گیر پالایش و فیلتر سایت‌ها و نرم‌افزارها نیستیم
وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات:
با توجه به انتشار برخی اخبار نادرست در خصوص نسخه‌های فارسی پیام‌رسان تلگرام که موجب ایجاد سردرگمی در بین...

صفحه‌ها

اشتراک در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات

اشتراک در خبرنامه