هیات دولت

گزارش برنامه مشارکت دستگاه‌های اجرایی در شتاب‌دهی اقتصاد دانش بنیان در هیات دولت بررسی شد؛
گزارش معاونت علمی و فناوری رییس‌جمهور درباره برنامه مشارکت دستگاه‌های اجرایی در شتاب‌دهی اقتصاد دانش بنیان در...
اشتراک در هیات دولت

اشتراک در خبرنامه