مسکن

ایران چقدر مستاجر دارد؟
بررسی های آماری نشان می دهد در حدود یک چهارم خانوارهای ایرانی در واحدهای استیجاری زندگی می کنند.

صفحه‌ها

اشتراک در مسکن

اشتراک در خبرنامه

یادداشت