محمدرضا بیدخام

رسانه‌ای به نام نمایشگاه
ضرورت برگزاری نمایشگاه‌های تخصصی یا شرکت در آن‌ها، امروز که شرکت مخابرات ایران خصوصی شده و کشور در حوزۀ...
اشتراک در محمدرضا بیدخام

اشتراک در خبرنامه