فرابورس

20 اسفندماه آخرین فرصت خرید اوراق اجاره‌ی رایتل؛
پس از استقبال از انتشار 300 میلیارد تومانی اوراق رایتل در سال گذشته از سوی سرمایه گذاران که بزرگترین اوراق...
از 18 تا 20 اسفندماه جاری صورت می‌گیرد:
پس از استقبال از انتشار اوراق رایتل در سال گذشته از سوی سرمایه گذاران که بزرگترین اوراق اجاره صکوک نام گرفت...
اشتراک در فرابورس

اشتراک در خبرنامه