عمان

ایجاد پایگاه‌های الکترونیکی برای ارتباطات شرکت‌های دانش بنیان ایران و عمان/ استفاده‌ی عمان از امکانات نرم‌افزاری و دانش طراحی ایرانیان در حوزه‌ی گردشگری
وزیر تجارت و صنایع عمان در همایش فرصت‌های تجاری ایران و عمان، تاکید کرد:
وزیر تجارت و صنایع سلطنت عمان بر ایجاد پایگاه‌های الکترونیکی برای ارتباطات شرکت‌های دانش بنیان دو کشور ایران...
اشتراک در عمان

اشتراک در خبرنامه

یادداشت