شورای عالی فناوری اطلاعات

تأمین بهتر سلامت و صیانت از جان و زندگی مردم در گرو خدمات الکترونیکی گسترده و امن است/ از هیچ دستگاهی کم کاری و تعلل در الکترونیکی کردن خدمات را نمی پذیریم/ با تحول دیجیتال در آستانه تحقق مشارکت کامل مردم در حکمرانی هستیم
دکتر روحانی در جلسه شورای عالی فناوری اطلاعات:
رئیس جمهور تأمین بهتر سلامت و صیانت از جان و زندگی مردم را در گرو خدمات الکترونیکی گسترده و امن دانست و با...
اشتراک در شورای عالی فناوری اطلاعات

اشتراک در خبرنامه