شرکت مخابرات ایران

اقدامات فنی مهندسی در تخمین محدوده‌ی سقوط هواپیمای آسمان/ افزایش ظرفیت ارتباطی برای برقراری ارتباط بهتر بین گروه های تجسس و امداد
مدیرعامل شرکت مخابرات ایران، تشریح کرد:
مدیرعامل شرکت مخابرات ایران، گفت: مجموعه اقدامات فنی مهندسی انجام گرفته در بخش مخابراتی، موجب برقراری ارتباط...

صفحه‌ها

اشتراک در شرکت مخابرات ایران

اشتراک در خبرنامه