سرقت مسلحانه

بهمن ورمزیار اعدام شد
حکم اعدام بهمن ورمزیار، که به اتهام سرقت مسلحانه به مرگ محکوم شده بود، بامداد چهارشنبه ۲۹ فروردین در همدان...
اشتراک در سرقت مسلحانه

اشتراک در خبرنامه