دورکاری

ابلاغ مصوبه‌ی حذف حداقل زمان هر دوره‌ی دورکاری برای کارمندان/ کاهش تراکم کارکنان در محیط های اداری، ضمن تداوم و استمرار خدمات دستگاه‌های اجرایی
توسط معاون اول رئیس جمهور صورت گرفت؛
اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور، به منظور فراهم نمودن زمینه اجرای آیین نامه دورکاری در شرایط ویژه بیماری...
اشتراک در دورکاری

اشتراک در خبرنامه