خسرو حیدری

اختلاف خسرو - رحمتی علنی شد!
خسرو حیدری طی سال‌ها حضور در استقلال به دور از حاشیه بود ولی او ظاهراً می‌خواهد احتیاط را کنار بگذارد و از...

صفحه‌ها

اشتراک در خسرو حیدری

اشتراک در خبرنامه