بازمهندسی هوشمند

با ظهور فناوری‌های جدید مفهوم دولت و حکمرانی تغییر می‌یابد/ برای تحقق حکمرانی مطلوب نیازمند بازمهندسی هوشمند نظام حکمرانی با حفظ احترام به همه اصول قانونی اساسی هستیم
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی در همایش حکمرانی و سیاستگذاری عمومی:
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی، گفت: با ظهور فناوری های جدید مفهوم دولت و حکمرانی تغییر می یابد و به ناچار...
اشتراک در بازمهندسی هوشمند

اشتراک در خبرنامه