کد مطلب: 

210803
در سال ۹۶ میزان کمیت تولید علم کشور به مرز ۵۵ هزار مدرک نزدیک شد و همین امر موجب شد رتبه نخست رشد کمیت علم دنیا در اختیار ایران قرار گیرد.
جایگاه ایران میان کشورهایی که بیشترین علم را تولید کردند

به گزارش مهر، نگاهی به پایگاه استنادی آی.اس.آی (کلاریویت آنالتیکس) در طی سال های ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۶ نشان می دهد که بین ۲۵ کشوری که بیش از ۸۰ درصد کمیت علم دنیا را تولید می کنند جمهوری اسلامی ایران توانست در سال ۱۳۹۶ رتبه نخست رشد کمیت علم دنیا را کسب کند.

ایران در سال ۱۳۹۵ در رتبه دوم قرار داشت. در سال ۱۳۹۴ سهم ایران از کمیت علم دنیا ۱.۴۴ درصد بود که این سهم در سال ۱۳۹۵ به ۱.۶۳ درصد و در سال ۱۳۹۶ به ۱.۸۶ درصد رسیده است.

به این ترتیب رشد سهم ایران از کمیت علم دنیا در هر سال ۱۳.۷ درصد بوده است. به این ترتیب در سال ۱۳۹۵ به نسبت ۱۳۹۴ از لحاظ رشد سهمی کشور روسیه با یک رشد ۱۵.۶ درصد برتر از ایران قرار گرفت. بعد از ایران چین، لهستان، هند، اتریش، ترکیه، دانمارک، برزیل، سوئد، ژاپن و استرالیا همگی از یک رشد مثبت در این همین دوره برخوردار بودند.

براساس همین پایگاه در سال ۱۳۹۶ به نسبت سال ۱۳۹۵ ایران سهم ایران از کمیت تولید علم دنیا مجددا افزایش یافت. براساس سهم کمیت تولید علم ایران در سال ۱۳۹۶ به نسبت سال ۱۳۹۵ رشد ایران ۱۳.۷ درصد بود که در بین ۲۵ کشوری که بیشترین کمیت علم دنیا را کسب می کنند ایران رتبه نخست دنیا از لحاظ رشد کمیت علم را دارا است.

به لحاظ سهمی ایران از رتبه ۱۹ دنیا در سال ۱۳۹۴ به رتبه ۱۶ در سال ۱۳۹۶ ارتقا پیدا کرده است. در حال حاضر ۱۶ کشوری که در سال ۱۳۹۶ بیشترین کمیت علم دنیا را تولید کرده اند عبارتند از: آمریکا، چین، انگلستان، آلمان، ژاپن، هند، فرانسه، کانادا، ایتالیا، استرالیا، اسپانیا، کره جنوبی، برزیل، روسیه، هلند و ایران.

جدول مقایسه میزان کمیت تولید علم و سهم از کمیت تولید علم

کشور

کمیت تولید علم

سهم از کمیت تولید علم

۱۳۹۴

۱۳۹۵

۱۳۹۶

۱۳۹۴۱۳۹۵۱۳۹۶

آمریکا

۷۱۵۳۵۰

۷۲۶۲۹۷

۶۷۳۰۶۹

۲۵.۲۷ درصد۲۴.۷۹ درصد۲۵.۳۳ درصد

چین

۳۹۹۷۹۳

۴۳۸۴۶۹

۴۱۴۷۹۴

۱۴.۱۲ درصد۱۴.۹۷ درصد۱۵.۶۱ درصد

انگلستان

۱۸۹۱۰۴

۱۹۱۹۴۲

۱۷۹۹۱۶

۶.۶۸ درصد۶.۵۵ درصد۶.۷۷ درصد

آلمان

۱۶۹۱۷۱

۱۷۴۱۹۸

۱۶۲۱۶۴

۵.۹۸ درصد۵.۹۵ درصد۶.۱۰ درصد

ژاپن

۱۲۰۱۴۴

۱۲۶۰۲۱

۱۱۲۴۹۸

۴.۲۴ درصد۴.۳۰ درصد۴.۲۳ درصد

هند

۱۱۸۵۷۵

۱۲۷۶۱۲

۱۱۰۶۲۹

۴.۱۹ درصد۴.۳۶ درصد۴.۱۶ درصد

فرانسه

۱۱۶۶۵۶

۱۱۸۵۲۶

۱۰۷۶۵۳

۴.۱۲ درصد۴.۰۵ درصد۴.۰۵ درصد

کانادا

۱۱۰۹۹۱

۱۱۳۲۹۴

۱۰۶۰۴۰

۳.۹۲ درصد۳.۸۷ درصد۳.۹۹ درصد

ایتالیا

۱۱۴۳۳۲

۱۱۵۸۸۴

۱۰۵۹۸۷

۴.۰۴ درصد۳.۹۶ درصد۳.۹۹ درصد

استرالیا

۱۰۱۳۱۵

۱۰۵۳۵۵

۹۸۷۱۶

۳.۵۸ درصد۳.۶۰ درصد۳.۷۱ درصد

اسپانیا

۹۶۹۱۷

۹۸۵۸۴

۹۳۰۰۷

۳.۴۲ درصد۳.۳۷ درصد۳.۵۰ درصد

کره جنوبی

۷۹۲۹۹

۸۰۹۶۲

۷۶۳۵۲

۲.۸۰ درصد۲.۷۶ درصد۲.۸۷ درصد

برزیل

۶۷۹۰۲

۷۱۴۶۶

۶۹۳۶۴

۲.۴۰ درصد۲.۴۴ درصد۲.۶۱ درصد

روسیه

۵۷۹۳۰

۶۹۳۱۱

۶۶۶۰۵

۲.۰۵ درصد۲.۳۷ درصد۲.۵۱ درصد

هلند

۶۱۱۳۹

۶۲۷۷۱

۵۸۸۴۳

۲.۱۶ درصد۲.۱۴ درصد۲.۲۱ درصد

ایران

۴۰۶۲۷

۴۷۸۰۷

۴۹۲۹۸

۱.۴۴ درصد۱.۶۳ درصد۱.۸۶ درصد

سوئیس

۴۶۰۰۲

۴۷۵۲۷

۴۶۱۵۷

۱.۶۳ درصد۱.۶۲ درصد۱.۷۴ درصد

ترکیه

۴۸۱۱۵

۵۱۰۰۴

۴۴۶۷۷

۱.۷۰ درصد۱.۷۴ درصد۱.۶۸ درصد

لهستان

۴۲۷۱۷

۴۶۳۵۲

۴۱۷۰۸

۱.۵۱ درصد۱.۵۸ درصد۱.۵۷ درصد

سوئد

۴۰۰۷۲

۴۲۰۷۵

۳۹۹۶۴

۱.۴۲ درصد۱.۴۴ درصد۱.۵۰ درصد

بلژیک

۳۴۶۹۱

۳۵۲۲۳

۳۲۷۷۵

۱.۲۳ درصد۱.۲۰ درصد۱.۲۳ درصد

تایوان

۳۷۹۴۱

۳۸۴۲۰

۳۲۴۷۷

۱.۳۴ درصد۱.۳۱ درصد۱.۲۲ درصد

دانمارک

۲۷۵۳۶

۲۹۰۱۴

۲۷۵۴۶

۰.۹۷ درصد۰.۹۹ درصد۱.۰۴ درصد

اسکاتلند

۲۶۰۱۰

۲۶۸۱۱

۲۴۹۳۷

۰.۹۲ درصد۰.۹۲ درصد۰.۹۴ درصد

اتریش

۲۵۴۲۸

۲۷۰۳۸

۲۴۴۲۰

۰.۹۰ درصد۰.۹۲ درصد۰.۹۲ درصد

 در سال ۹۶ کمیت تولید علم کشور به مرز ۵۵۰۰۰ مدرک نزدیک شد

همچنین براساس پایگاه استنادی اسکوپوس در سال ۱۳۹۴ تعداد مدارک کشور ۴۴ هزار و ۳۴۲ مورد بود که این رقم در سال ۱۳۹۵ از مرز ۵۰ هزار مدرک گذشت و به ۵۱ هزار و ۳۱۲ مورد رسید.

هر چند به انتهای سال ۱۳۹۶ رسیدیم، اما به دلیل تاخیری که در انتشار مجلات وجود دارد، اطلاعات این سال هنوز در حال کامل شدن است، اما با این وجود تعداد مدارک کشور در سال ۱۳۹۶ به ۵۴ هزار و ۱۱۵ مورد رسیده است. بنابراین کمیت تولید علم کشور به مرز ۵۵ هزار مورد نزدیک می شود.

سهم ایران از کمیت تولید علم دنیا نیز از حدود ۱.۶ درصد در سال ۱۳۹۴ به حدود ۱.۹ درصد در سال ۱۳۹۶ رسیده است. در سال ۱۳۹۵ نیز سهم کمیت تولید علم کشور از کل کمیت علم دنیا حدود ۱.۸ درصد بود که تقریبا حدود ۰.۱ درصد به سهم کمیت تولید علم ایران در سال گذشته افزوده شده است.

براساس پایگاه استنادی آی.اس.آی (کلاریویت آنالتیکس) نیز جمهوری اسلامی ایران حدود ۱.۹ درصد از کمیت علم دنیا را تولید می کند. پوشش نشریات در دو پایگاه اسکوپوس و آی.اس.آی کاملا یکسان نبوده و با یکدیگر تفاوت هایی دارد. بنابراین کمیت تولید علم کشورها در این دو پایگاه بسته به نشریاتی که در آن مقالاتشان را منتشر می کنند با یکدیگر یکسان نیست.

در سال ۱۳۹۴ در پایگاه آی.اس.آی تعداد مدارک ایران ۴۰ هزار و ۶۲۷ مورد بود که این رقم در سال ۱۳۹۵ به ۴۷ هزار و ۸۰۷ مورد رسید. در سال ۱۳۹۶ با یک افزایش دیگر تعداد مدارک کشور به ۴۹ هزار و ۲۹۸ مورد رسید که باید گفت اطلاعات سال ۱۳۹۶ در این پایگاه هنوز تکمیل نشده است. به هر ترتیب در این پایگاه نیز برای نخستین بار در سال ۱۳۹۶ اطلاعات کشور به مرز ۵۰ هزار مدرک نزدیک می شود.

از لحاظ رتبه کمیت تولید علم در پایگاه آی.اس.آی در سال ۱۳۹۴ رتبه ما ۱۹ بود که در سال ۱۳۹۵ به ۱۷ رسید. در سال ۲۰۱۷ و در حال حاضر رتبه کمیت تولید علم کشور در پایگاه استنادی آی.اس.آی ۱۶ است.

انتهای پیام

دسته بندی: 

برچسب: 

افزودن دیدگاه جدید

اشتراک در خبرنامه